Seguint una de les constants de la renovació pedagògica a Catalunya, volem destacar la importància de l'educació primària, com una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels nens i les nenes. Aquesta etapa educativa és el marc idoni per adquirir les competències bàsiques i els instruments necessaris per realitzar nous aprenentatges i posar les bases d'una formació personal basada en l'autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu; per conèixer els elements bàsics de la llengua, l'entorn geogràfic, la història i les tradicions que permetin arrelar-se al país; per poder participar en la construcció d'un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

En aquesta etapa serà fonamental que els nens i les nenes valorin el que significa aprendre i adquireixin la competència d'aprendre a aprendre amb la ment oberta i amb la consciència i la voluntat de millorar permanentment. Aquest procés serà possible amb un grup de mestres que orientarem, acompanyarem, estimularem, impulsarem l'hàbit de descoberta i la creativitat tot evitant dogmatismes. Per això serà fonamental, al costat dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge, una adequada acció tutorial que atengui tant els aspectes individuals com els de treball grupal de l'alumnat.

Per tal d'aconseguir el desenvolupament global del nen treballarem a partir d’un ventall de recursos i estratègies, especialment:

●  El sistema educatiu planteja l’aprenentatge de la llengua com a instrument per a la comunicació i per l’adquisició de nous coneixements.  

-  Treballem a partir d’una metodologia que permeti millorar l’expressió oral fomentant l’ordre i la claredat, tot aplicant progressivament el vocabulari après i utilitzant estructures més elaborades.

-  Treballem l’expressió escrita creant textos propis que complementen i enriqueixen el treball progressiu de l’aprenentatge estructural de la llengua ( ortografia, gramàtica...).

-  La comprensió lectora remet a una capacitat instrumental bàsica que condiciona l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars. Per tant, dediquem una bona part del temps a treballar aquest aspecte, aplicant diferents estratègies que permetin desenvolupar un bon aprenentatge de la lectura.

-  Per motivar l'hàbit i el plaer per la lectura, tant a l’aula com a casa, entre d’altres activitats, fomentem la biblioteca d’aula utilitzant el sistema d’intercanvi o préstec de llibres, aprofitant també, els serveis que dóna la Biblioteca pública del barri.  També dediquem estones concretes cada dia a la lectura pel plaer de llegir i continuem el treball de padrins de lectura planificant un treball de tres anys on els alumnes de 4t, 5è i 6è  ajuden els de 1r, 2n i 3r  a llegir.

-  Potenciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir d’agrupacions flexibles, tallers en grups reduïts (teatre, eines digitals, cançons, racons...) i introduïm la metodologia AICLE "Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengües Estrangeres".

●     Dins dels amplis i variats continguts de l’àrea de Matemàtiques, seguim apostant pel treball per racons com una eina més d’aprenentatge.

-      Fomentem el raonament lògic i estimatiu en la resolució de problemes tant de forma oral com escrita, el càlcul mental per tal de potenciar les estratègies de càlcul i el treball de conceptes matemàtics i algorismes, geometria,  mesures...

●     Atenem les necessitats i interessos de l'alumne/a dins i fora del grup classe partint  de preavaluacions i proves prèvies per tal d’optimitzar el reforç, els grups flexibles, els grups de suport, grups reduïts pels alumnes d’incorporació tardana, vetlladors, materials complementaris, jocs...

●     Fomentem la utilització de les Tecnologies de la informació i de la comunicació com una eina més en el treball dels alumnes. Utilitzem pissarres digitals, portàtils Chromebook, eines google i  tablets.

●     Fomentem en totes les àrees el treball cooperatiu

●     Realitzem un treball interdisciplinari a final de cicle i treballs per projectes a tots els cursos, demanant la participació i l’ajut de les famílies.

●     Tenim cura de l’educació en valors treballant les relacions, comportaments socials dels alumnes i les emocions que permetran reforçar l’autoestima i el respecte als altres.

●     Volem que l’alumne conegui bé quins seran els objectius de la unitat, treballar els coneixements previs, aprendre a  fer hipòtesis...

●     Treballem de forma progressiva  tècniques d’estudi  com el mapa conceptual, la recerca d’idees principals, el resum, l’esquema...

●     Fomentem un estil de vida saludable a partir de l’activitat física, una alimentació equilibrada i tenint cura de la higiene postural i personal.

●     Potenciem espais on l’alumne desenvolupa la seva capacitat creativa i artística (apadrinament al MACBA, Dansaara, teatre i Cantània).També et pot interessar...
Escola Vedruna -Àngels

Qui som

Benvinguts a la pàgina web de  l’Escola Vedruna Àngels, una escola situada al barri del Raval de Barcelona, en ple centre de la ciutat.   ...

llegir més »

Paraules que ens defineixen

Aquest conjunt de paraules són punts clau que sostenen el nostre projecte educatiu, la nostra manera de ser que ens aporta un segell d’identitat pr...

llegir més »

D'on venim?

  L'Escola Vedruna-Àngels té el seu origen a l'antiga Casa d'Infants Orfes, obra benèfica de la Barcelona del segle XIV patrocinada pel noble ca...

llegir més »